Tin nổi bật
02 11.2023

Toàn tập về đại từ bổ ngữ trong tiếng Pháp bạn nên biết

Đã xem

Mục lục

Đại từ bổ ngữ là một phần kiến thức vô cùng quan trọng trong ngữ pháp tiếng Pháp. Trong bài viết này, hãy cùng VFE khám phá chi tiết về các đại từ bổ ngữ trong tiếng Pháp, bao gồm cách sử dụng, dạng biến đổi và ví dụ minh họa. Qua đó sẽ giúp bạn hiểu rõ về các loại đại từ bổ ngữ này và có thể xây dựng câu văn một cách chính xác và tự tin hơn.

Định nghĩa về đại từ bổ ngữ trong tiếng Pháp 

Trong tiếng Pháp, đại từ bổ ngữ (Pronoms Compléments) là những từ được sử dụng để mô tả hoặc bổ nghĩa cho một danh từ hay đại từ khác trong câu. Chúng thường được đặt trước danh từ hoặc đại từ đó để chỉ thuộc tính, tình trạng, hoặc đặc điểm của danh từ đi kèm. Ngoài ra, các đại từ bổ ngữ thường phải được hợp giống và số với danh từ hoặc đại từ mà chúng thay thế.

Vai trò của đại từ bổ ngữ: Thay thế cho một cụm từ hoặc lời diễn giải mà không cần lặp lại từ đó. Đại từ bổ ngữ trong tiếng pháp giúp tạo ra sự mạch lạc và tránh sự lặp lại không cần thiết trong câu. 

Ví dụ:

“J’achète une voiture” -> “Je l’achète.” (Tôi mua một cái ô tô.)

Trong câu này, “la/l’” là đại từ bổ ngữ để thay thế cho chiếc xe ô tô.

Có những loại đại từ bổ ngữ tiếng Pháp nào? 

Đại từ bổ ngữ trực tiếp (COD)

Đây là loại đại từ bổ ngữ trong tiếng Pháp được dùng với động từ không có giới từ.

Các loại bổ ngữ trực tiếp trong tiếng Pháp: Me, te, le, la, nous, vous, les

Ví dụ: Tôi đang hút bụi. → Tôi vượt qua nó.

“J’achète une maison” -> “Je l’achète.” (Tôi mua một ngôi nhà.)

Đại từ bổ ngữ gián tiếp (COI)

Đại từ bổ ngữ gián tiếp (COI) thay thế các danh từ đứng đi kèm với giới từ (chúng trả lời câu hỏi cho câu hỏi “à qui?”)

Các loại bổ ngữ gián tiếp trong tiếng Pháp: Me, te, lui, nous, vous, leur

Ví dụ: Je dis bonjour à la directrice / au directeur. → Je lui dis bonjour.

           J’ai donné ton CV aux directeurs. → Je leur ai donné ton CV.

phan-loai-dai-tu-bo-ngu-trong-tieng-phap
Phân loại đại từ bổ ngữ trong tiếng Pháp

Đại từ bổ ngữ “Y”, “EN”

Đại từ bổ ngữ Y và EN được gọi là đại từ trạng từ hoặc đại từ trung tính vì chúng có thể thay thế các loại bổ ngữ khác nhau trong câu: đại từ bổ ngữ trực tiếp (COD), đại từ bổ ngữ gián tiếp (COI) hoặc bổ ngữ vị trí theo tình huống. 

Đại từ bổ ngữ Y thường thay thế gì? 

Chúng ta sử dụng đại từ “y” để thay thế hai loại bổ ngữ: bổ ngữ vị trí và bổ ngữ gián tiếp .

 1. Đại từ thay thế bổ ngữ chỉ vị trí

Bổ ngữ chỉ địa điểm này (nơi một người đang ở, nơi một người sẽ đến) thường được đặt trước bởi một giới từ như “ à” , “ dans ”, “ chez ”, “ sous ”, “ en ” v.v. 

Nó trả lời câu hỏi “Òu” và có thể được thay thế bằng đại từ bổ ngữ “y”.

Ví dụ: 

Tu vas au cinéma? – Oui, je vais au cinéma. -> Oui, j’y vais.

Trong câu này, “au” là sự rút gọn của giới từ địa điểm “à” và mạo từ “le”.  “Au cinéma” là một địa điểm nên bạn có thể dùng để trả lời cho câu hỏi “ Òu?”  

Do đó, chúng ta có thể thay thế “au cinéma” bằng “Y” và trả lời: “ Oui, j’y vais ”.

dai-tu-bo-ngu-trong-tieng-phap-dai-tu-y
Đại từ bổ ngữ trong tiếng Pháp đại từ Y
 1. Thay thế bổ ngữ gián tiếp với giới từ “à”

Đại từ Y cũng có thể thay thế bổ ngữ đi kèm giới từ “à” để trả lời câu hỏi “ à quoi ?” 

Lưu ý:  Đại từ bổ ngữ gián tiếp (me te lui…) chỉ thay thế người và động vật và trả lời câu hỏi “à qui?” Vì vậy, để thay thế cho câu hỏi “ à quoi?” ”, bạn phải sử dụng đại từ Y.

Ví dụ:

Tu as fait attention à ma voiture ? – Oui, j’y ai fait attention.

Bổ ngữ “à ta voiture” trả lời câu hỏi “ à quoi?” ”. Bổ ngữ “à ta voiture” là COI của động từ “ai fait attention”.

Vì vậy, chúng ta có thể thay thế “à ta voiture” bằng “y” và trả lời: Oui, j’y ai fait attention.

Chú ý: Nếu bổ ngữ chỉ địa điểm này được đặt trước giới từ “de”, “du”, “de la”, “de l’”, “des”, thì nó phải được thay thế bằng đại từ “en”.

Đại từ bổ ngữ EN thường thay thế gì? 

 1. Đại từ thay thế bổ ngữ chỉ vị trí 

Nếu bổ ngữ chỉ địa điểm được giới thiệu bằng giới từ “de” và nó trả lời câu hỏi “ D’où ?” “, chúng ta phải sử dụng đại từ bổ ngữ EN.

Ví dụ: Tu reviens de la piscine ? – Oui, j’en reviens.

Bổ ngữ “de la piscine“ trả lời cho câu hỏi “d’où ?” Tu viens d’où ? – “de la piscine”. Bổ ngữ “de la piscine” là bổ ngữ vị trí đi kèm giới từ “de”, do đó chúng ta có thể thay thế bằng đại từ bổ ngữ “en” 

 1. Đại từ thay thế cod được giới thiệu bởi một phân từ

Nếu COD đi kèm “du, de la, des” , chúng ta phải sử dụng đại từ “en” thay cho đại từ bổ ngữ trực tiếp (COD).

Ví dụ:

Tu veux de l’eau ? – Oui, j’en veux

Trong câu này bổ ngữ “de l’eau” trả lời cho  “Quoi ?” Je veux quoi ? de l’eau. Do đó chúng ta có thể thay “de l’eau” bằng “en”.

dai-tu-bo-ngu-trong-tieng-phap-dai-tu-en
Đại từ bổ ngữ trong tiếng Pháp đại từ EN
 1. EN thay thế cho bổ ngữ đi kèm mạo từ không xác định (un, une, des)

Đại từ “en” cũng có thể thay thế tân ngữ trực tiếp được giới thiệu bởi một mạo từ không xác định (un, une, des) .

Ví dụ: Tu vends des vêtements ? – Oui, j’en vends.

Trong câu này, bổ ngữ “des vêtements” trả lời cho “quoi ?” Je vends quoi ? des vêtements. 

Vì bổ ngữ này đi kèm mạo từ không xác định “des” nên chúng ta thay thế bằng “en”. 

 1. Đại từ bổ ngữ EN thay thế bổ ngữ đi kèm một định thức bằng số hoặc một trạng từ chỉ số lượng 

Đại từ “en”  thay thế một bổ ngữ đi kèm một số từ xác định bằng số (un, deux, dix…), một trạng từ chỉ số lượng (beaucoup, peu …) hoặc một tính từ không xác định (quelques, plusieurs, certains, aucun(e), etc.).

Ví dụ:

Vous avez réservé quatre places ? – Oui, nous en avons réservé quatre.

Bổ ngữ “trois places” trả lời cho câu hỏi “quoi?”: Nous avons réservé quoi ? “trois places”.

Vì bổ ngữ này đi cùng số đếm là “trois” nên chúng ta thay thế bằng “en”.

 1. Thay thế bổ ngữ gián tiếp với giới từ “de”

Đại từ EN cũng có thể thay thế bổ ngữ đi kèm giới từ “de” để trả lời câu hỏi “ de quoi ?” 

Ví dụ: Tu as parlé de tes problèmes ? – Oui, j’en ai parlé.

Trong câu này, bổ ngữ “de tes problèmes” trả lời cho “de quoi ?” J’ai parlé de quoi ? de mes problèmes. “de mes problèmes”

Vì bổ ngữ này là COI đi cùng giới từ “de” nên chúng ta thay thế bằng “en”.

Đại từ bổ ngữ trung tính “le”

Đại từ “le” còn có thể thay thế một câu hoặc một tính từ . Đại từ này được gọi là “trung tính” vì nó không có yếu tố giống đực hay giống cái, số nhiều hay số ít, nó là trung tính.

Ví dụ:

Il savait que les parents vendaient son appartement. -> Il le savait. (le thay thế cho “que les parents vendaient son appartement.”)

Cách sử dụng đại từ bổ ngữ tiếng Pháp và lưu ý 

Đại từ bổ ngữ trong tiếng Pháp là một trong những phần ngữ pháp dễ nhầm lẫn nhất đối với những bạn mới học. Do đó hãy chú ý những điều sau đây để sử dụng thuần thục loại bổ ngữ này nhé: 

luu-y-cach-dung-dai-tu-bo-ngu-tieng-phap
Lưu ý cách dùng đại từ bổ ngữ tiếng Pháp
 • Đại từ bổ ngữ phải được hợp giống và số với danh từ mà chúng thay thế.

Ví dụ: J’ai vu le livre. Je l’ai vu. (Tôi đã nhìn thấy cuốn sách. Tôi đã nhìn thấy nó.) Trong đây, “le livre” là danh từ số ít giống đực, nên chúng ta sử dụng đại từ bổ ngữ “le/;’” 

 • Thứ tự đặt đại từ: Trong câu đơn, đại từ bổ ngữ được đặt trước động từ chính (ngoại trừ dạng câu bị động). Ví dụ: Je te vois. 
 • Đại từ bổ ngữ trong câu phức: Trong câu phức, đại từ bổ ngữ thường được đặt trước động từ phụ.

Ví dụ: Je lui ai parlé. 

 • Lược âm khi đứng trước nguyên âm:  Khi đại từ bổ ngữ được sử dụng với động từ kết hợp, cần chú ý lược âm. 

Ví dụ: Je l’ai acheté. 

 • Các động từ yêu cầu mạo từ hoặc giới từ: Trong trường hợp này, mạo từ hoặc giới từ phải được giữ nguyên khi sử dụng đại từ bổ ngữ như: penser à (nghĩ về), s’intéresser à (quan tâm đến), compter sur (tin tưởng vào). 

Ví dụ: Je pense à toi. J’y pense. (Tôi nghĩ về bạn. Tôi nghĩ về nó.)

Những lưu ý này giúp đảm bảo sự chính xác và sự phù hợp của đại từ bổ ngữ trong tiếng Pháp. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần phải thực hành nhiều và làm quen với các quy tắc cụ thể và ngữ cảnh sử dụng của chúng để có thể sử dụng thuần thục hơn. 

Khóa học tiếng Pháp của VFE – giúp bạn chinh phục Pháp ngữ chỉ sau 5 tháng 

Nếu bạn muốn luyện tập thêm về các đại từ bổ ngữ trong tiếng Pháp cũng như nâng cao trình độ Pháp ngữ của mình, VFE gợi ý cho bạn một số khóa học tiếng Pháp vô cùng chất lượng với:

khoa-hoc-tieng-phap-chi-sau-5-thang-tai-vfe
Khóa học tiếng Pháp chỉ sau 5 tháng tại VFE
 • Chương trình đào tạo phong phú: VFE cung cấp một loạt các khóa học tiếng Pháp phù hợp cho người học ở các cấp độ khác nhau, từ người mới bắt đầu đến người đã có kiến thức tiếng Pháp nâng cao. Bạn có thể tìm hiểu và lựa chọn khóa học phù hợp với trình độ và mục tiêu học tập của mình hoặc có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm để được tư vấn chi tiết lộ trình học tập phù hợp. 
 • Giảng viên chất lượng: VFE có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và có kiến thức chuyên sâu về tiếng Pháp. 
 • Phương pháp giảng dạy hiện đại: VFE sử dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia tích cực trong quá trình học. Các khóa học được thiết kế linh hoạt và kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để giúp bạn phát triển cả kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.
 • Tài liệu học tập đa dạng: Các tài liệu học tập tại VFE phong phú và đa dạng, bao gồm sách giáo trình, bài tập, tài liệu tham khảo và tài liệu bổ sung. Điều này giúp bạn có nền tảng vững chắc và tiến bộ trong việc luyện tập và nâng cao trình độ tiếng Pháp.
 • Đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt: VFE có thể tùy chỉnh khóa học phù hợp với nhu cầu và lịch trình của từng học viên. Họ cung cấp các khóa học theo nhóm, cá nhân hoặc trực tuyến để đáp ứng mọi yêu cầu học tập.
 • Cam kết đầu ra: VFE cam kết đảm bảo chất lượng đầu ra cho học viên tham gia khóa học tiếng Pháp cả về 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Đối với những ai muốn nâng cao trình độ tiếng Pháp và học về đại từ bổ ngữ, VFE có thể cung cấp các khóa học phù hợp và giúp bạn đạt được mục tiêu của mình trong thời gian ngắn. Để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học và đăng ký, bạn có thể truy cập trang web của VFE hoặc liên hệ với trung tâm trực tiếp.

Bên cạnh đó, VFE cung cấp các khóa học tiếng Pháp online thuộc nhiều cấp độ với chất lượng luôn được đảm bảo và cam kết. Một số khóa học nổi bật là “Khóa học tiếng Pháp trình độ A0-A1” và “Khóa học tiếng Pháp trình độ B1

Tổng kết

Trên đây là tổng hợp các loại đại từ bổ ngữ trong tiếng Pháp cũng như phân loại và cách dùng của mỗi loại đại từ bổ ngữ. Mong rằng bài viết này sẽ có ích cho bạn trong quá trình “theo đuổi” Pháp ngữ. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan đến việc học đại từ bổ ngữ tiếng Pháp, đừng ngần ngại liên hệ với VFE để được tư vấn và hỗ trợ trong thời gian sớm nhất nhé!

Chia sẻ:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI ĐỌC NHIỀU

Bài viết liên quan

06 02.2023

Nếu bạn đang tìm một chương trình học chú trọng thực hành nhưng cũng vẫn giảng dạy lý thuyết để có cơ hội học lên bậc học cao hơn, thì học tại IUT là một lựa chọn vô cùng thích

17 12.2021

Đạt chứng chỉ tiếng Pháp là một yêu cầu bắt buộc đối với các bạn học sinh, sinh viên muốn theo đuổi ước mơ du học Pháp. Bên cạnh DELF/DALF, TCF cũng là một chứng chỉ được tất cả các

27 03.2021

Nếu bạn đang tìm một chương trình học chú trọng thực hành nhưng cũng vẫn giảng dạy lý thuyết để có cơ hội học lên bậc học cao hơn, thì học tại IUT là một lựa chọn vô cùng thích

22 12.2020

Được biết đến là nền giáo dục top 5 toàn cầu với hàng loạt chương trình đào tạo chất lượng và tiềm năng, nước Pháp đang trở thành lựa chọn du học số 1 của sinh viên nhiều nước, bao

04 03.2020

DELF-DALF là hai văn bằng ngôn ngữ chính thức và duy nhất do Bộ giáo dục quốc gia Pháp cấp, bao gồm 7 cấp độ độc lập và phù hợp với các cấp độ chung theo CECR (Khung tham chiếu

18 02.2020

Du học Pháp ngày càng trở nên phổ biến vì chất lượng đào tạo và giá trị bằng cấp mà nó mang lại, cộng với những trải nghiệm tuyệt vời mà chỉ có ở nước Pháp. Tuy nhiên, nhiều bạn

08 11.2019

Rất nhiều các trang báo nổi tiếng đã công bố bảng xếp hạng về các cơ sở giáo dục đại học tốt nhất trên khắp thế giới. Một số trường đại học hàng đầu của Pháp đã xuất sắc giành

12 04.2024

Nếu bạn là người yêu thích các lĩnh vực liên quan đến: tài chính, marketing, quản lý,… thì Trường Kinh doanh IÉSEG là một trong những sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn. Vậy hãy cùng VFE khám phá

10 04.2024

Nếu bạn đang tìm hiểu về trường đại học đào tạo ngành kinh doanh, cụ thể là các lĩnh vực như: marketing, truyền thông, quản lý,… thì Burgundy School of Business là một trong những sự lựa chọn phù hợp

04 04.2024

Để chính thức trở thành công dân Pháp, bạn cần trải qua buổi phỏng vấn xin nhập tịch. Tất nhiên, không dễ để bất cứ ai cũng có thể hoàn thành xuất sắc thủ tục mang tính bắt buộc này.

Đăng ký tư vấn

Bạn cần tư vấn về?

Học tiếng Pháp

Du học Pháp

Chương trình UNI-GATE VFE

Vấn đề khác

DMCA.com Protection Status
Scroll to Top

Gõ từ khóa tìm kiếm